PAOLA PITAGORA – Ho amato tutto – Mercoledi 23 Agosto 2023